REKISTERISELOSTE (HetiL 523/1999, 10 §)

1. Rekisterinpitäjä

E.T. Listat Oy (y-tunnus: 0190472-2) Vähäkankaantie 64
84100 Ylivieska
Puh: 08 4108200

Fax: 08 4108220

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Raine Luukko
c/o E.T. Listat Oy
Puh. +358 50 5499 942

3. Rekisterin nimi

E.T. Listat Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä rekisteri).

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8§:n kohtaan 5: henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallinnointiin ja hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöintiin liittyviä tietoja:

  • nimi
  • osoitetiedot
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

 

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja:

  • asiakkaan yhteystietojen ylläpito
  • asiakkaan tilaustietojen ylläpito
  • tavaroiden toimitus- ja laskuttamistietojen ylläpito
  • markkinointimateriaalin ja tuote-esitteiden lähettäminen

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä.

7. Tietojen kerääminen ja käsittely

Kerätyt tiedot välitetään salatun TCP yhteyden kautta.
Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin asiakassuhteen ja asiakaspalvelun kannalta on tarpeellista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot sekä tietokannat on suojattu teknisillä toimenpiteillä ja niiden käyttöoikeudet on rajattu vain niille henkilöille, joiden työnkuvaan asiakastietojen käsittely kuuluu.

11. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot (26§, 27§), oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua (29§), oikeus kieltää (30§) antamiensa tietojen käytön muuhun kuin asiakassuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin (luettelo kohdassa 5).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvä oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonnassa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa. Asiaa koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai pyynnön voi esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (28§). Pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle Raine Luukolle.